ĐIỆN THOẠI: 0225 387 5359 - FAX: 0225 387 5365
VICEM HẢI PHÒNG THỰC HIỆN 5 GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM ĐẨY MẠNH SẢN XUẤT KINH DOANH

Năm 2013, Công ty TNHH MTV Xi măng Vicem Hải Phòng xác định chủ đề năm “Kỷ cương –thị trường – quản trị” nhằm chấn chỉnh kỷ cương, thị trường và tiêu thụ sản phẩm; hợp lý hóa sản xuất; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất.

5 giai phap
Công nhân trên dây chuyền xuất xi măng bao xuống tàu thủy

Theo đó, công ty phấn đấu sản xuất 1,1 triệu tấn clanh-ke, tiêu thụ 1,5 triệu tấn sản phẩm, tổng doanh thu đạt 1.530 tỷ đồng, nộp ngân sách 60 tỷ đồng.

Thực hiện mục tiêu trên, công ty tập trung thực hiện 5 giải pháp trọng tâm gồm : tăng cường hợp tác trong lĩnh vực thị trường, đẩy mạnh tiêu thụ tại thị trường cốt lõi; thực hiện các biện pháp nâng cao năng suất thiết bị, huy động thời gian hoạt động thiết bị hợp lý, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn về nguồn nguyên liệu; chú trọng công tác quản lý và thực hành tiết kiệm; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng để cán bộ công nhân viên hiểu và chia sẻ khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đổi mới công tác thi đua.

Năm vừa qua, Công ty Xi măng Vicem Hải Phòng duy trì sản xuất kinh doanh tương đối ổn định, tổng sản phẩm tiêu thụ đạt 1.510.900 tấn; tổng doanh thu 1.483 tỷ đồng, nộp ngân sách 73 tỷ đồng, vượt 2-14% so với năm trước. Đặc biệt, công ty thu xếp đủ nguồn để trả nợ gốc và lãi vay đầu tư dự án; áp dụng hiệu quả các đề tài khoa học công nghệ, triệt để thực hành tiết kiệm, bảo đảm việc làm và thu nhập người lao động; hoàn thành tốt nghĩa vụ với nhà nước, công tác an sinh xã hội và các chương trình xã hội từ thiện./.

Theo Baohaiphong.com.vn

TIN KHÁC
LIÊN HỆ NGAY
Hotline: 0225 387 5359