Tin Đoàn thể

Tuổi trẻ Vicem Hải Phòng phấn đấu mỗi năm đóng góp 100 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật

1Trong nhiệm kỳ 2007 – 2012, tổ chức Đoàn Công ty Xi măng Vicem Hải làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống, tác phong làm việc cho đoàn viên, thanh niên trong công ty; tham gia hiệu quả vào các phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế và bảo vệ Tổ quốc”

Đọc thêm...

You are here