Chính sách môi trường

LOGOTỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP XI MĂNG VIỆT NAM

CÔNG TY XI MĂNG VICEM HẢI PHÒNG

         

 CHÍNH SÁCH MÔI TRƯỜNG

 

VỚI PHƯƠNG CHÂM: “BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG LÀ BẢO VỆ CUỘC SỐNG CỦA CHÍNH MÌNH”, TOÀN THỂ CÁN BỘ, NHÂN VIÊN CÔNG TY CAM KẾT:

  1. Duy trì và cải tiến liên tục hệ thống quản lý môi trường để ngăn chặn sự ô nhiễm và phá huỷ môi trường, từng bước giảm thiểu các gánh nặng môi trường.
  2. Thúc đẩy việc tiết kiệm năng lượng và tài nguyên thông qua các hoạt động cải tiến liên tục.
  3. Tuân thủ luật pháp và các quy định khác liên quan, sẵn  sàng hợp tác và tăng cường sự chia sẻ thông tin với các cơ quan/ tổ chức môi trường trong các hoạt động bảo vệ môi trường của xã hội.
  4. Không ngừng nâng cao nhận thức cho cán bộ công nhân viên toàn công ty trong hoạt động bảo vệ môi trường chung.
  5. Thường xuyên xem xét lại các mục tiêu môi trường đã đặt ra và tình hình thực hiện các mục tiêu đó, đồng thời đặt ra các mục tiêu môi trường khác cao hơn để tiếp tục cải thiện.

Chính sách môi trường này được Tổng Giám đốc Công ty thông qua và phổ biến cho toàn thể cán bộ, nhân viên trong công ty cũng như các bên liên quan làm việc trên danh nghĩa của công ty thấu hiểu và thực hiện.

                                               Hải Phòng, ngày 16 tháng 08 năm 2012

                                              TỔNG GIÁM ĐỐC

                                 

You are here Chính sách môi trường